Αποτελέσματα υπ' αριθμ. 2/2010 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ' αριθμ. 2/2010 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Συνημμένα
Ανακοίνωση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.