Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμάκων με δραστική ουσία το Spinosad Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με αξιολόγηση, για την επιλογή αναδόχου για την ‘’Προμήθεια χιλίων εξακοσίων λίτρων (1.600) lt. του υγειονομικής σημασίας προνυμφοκτόνου  σκευάσματος με δραστική ουσία το SPINOSAD’’, προϋπολογισμού Ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (90.000€) χωρίς  το Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 11:30 (λήξη παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή.

Η διάθεση του Τεύχους της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, πληροφορίες κ. Ι. Καλογερούδης, τηλ. 2321064402 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα www.aneser.gr.

 

Συνημμένα

Τεύχος διακήρυξης Spinosad