Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον Άξονα 3 Εκτύπωση
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Ιδιωτικές επενδύσεις).