Αποφάσεις ένταξης έργων 4ης Προκήρυξης LEADER Εκτύπωση
Ανακοινώσεις

Αποφάσεις ένταξης έργων 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER

  1. Απόφαση ένταξης 1631/28-1-2015 (ΑΔΑ: 621ΘΒ-0ΟΖ)
  2. Απόφαση ένταξης 2522/11-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΗΨΓ465ΦΘΗ-Λ25)
  3. Απόφαση ένταξης 7527/27-4-2015 (ΑΔΑ: 613Π465ΦΘΗ-ΠΔΓ)