3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER Εκτύπωση
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ''Προσέγγιση LEADER''.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  16η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος, Σέρρες, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403.

Ενημερωτικό υλικό - Συνημμένα

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Περίληψη 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αναλυτικό τεύχος της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους  δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων
- Ενημερωτικό υλικό ως προς τις προκηρυσσόμενες δράσεις της 3ης πρόσκλησης
- Χάρτης περιοχής παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος LEADER
- Εμπειρογνωμοσύνη προδιαγραφών κατασκευής – εξοπλισμού – λειτουργίας μονάδων εστίασης
- Εμπειρογνωμοσύνη προδιαγραφών κατασκευής - εξοπλισμού - λειτουργίας μονάδων φιλοξενίας
- Εμπειρογνωμοσύνη προδιαγραφών ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής
- Εμπειρογνομωσύνη "Δίκτυο Επιχειρήσεων – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας"
- Εμπειρογνωμοσύνη για την σύνδεση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής παρέμβασης με τις ενέργειες του τοπικού προγράμματος LEADER

3. Υποδείγματα φακέλων υποψηφιότητας και απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους).
- Φάκελος υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά δράσης L123α
- Φάκελος υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά δράσης L123β
- Φάκελος υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά δράσεων L311 - L312 - L313, εκτός των δράσεων L312-4, L313-1, L313-2, L313-3, L313-4 & L313-9 (ιδιωτικά έργα)
- Φάκελος υποψηφιότητας δράσης L312-5 (Δίκτυα)
- Φάκελος υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά δράσεων L313-1, L313-2, L313-3, L313-4, L321, L322, L323 & L322 (έργα δημόσιου χαρακτήρα)
Σημείωση: Το υλικό που παρατίθεται παραπάνω διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή, είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας είτε μέσω e-mail αποστέλλωντας μία αίτηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

4. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)
- Κριτήρια επιλεξιμότητας - Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας

5. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)
- Κριτήρια επιλογής Ιδιωτικών Έργων - διευκρινήσεις 
- Κριτήρια επιλογής Δημοσίων Έργων - διευκρινήσεις

6. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες
- Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

7. Θεσμικό πλαίσιο - Νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή του προγράμματος
- Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία

8. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ
- Εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων