Ενίσχυση της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ με ένα στέλεχος με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Σέρρες, 1 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ.: 0896

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
 2. Το ισχύον καταστατικό της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε με αριθμ. ΓΕΜΗ 113316252000
 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία
 4. Το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.
 5. Την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/07.07.2016), που τροποποιεί την παρ. 4 του 30 του ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε και συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 6. Το νόμο υπ’ αρ. 4452/2014 (άρθρο 21)
 7. Το άρθρο 2 και ειδικότερα την παρ. 5β και το άρθρο 121 του Ν. 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα
 9. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
 10. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ)
 11. Την με αριθ. 2545/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 στις ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών», όπως ισχύει.
 12. Την 849/26-4-2022 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 – 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές.»
 13. Την υπ’ αριθ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 14. Το με αρ. πρωτ. 4817/26-10-2022 έγγραφο της ΕΥΔ- ΕΥΕ ΠΑΑ με θέμα: «Δυνατότητα πρόσθετης υπερδέσμευσης νέας πρόσκλησης στο υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του Τ.Π. CLLD/LEADER για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ΑΝ. ΟΡΓ. Τ.Α. Ν. ΣΕΡΡΩΝ».
 15. Το με αριθμό 914/10-4-2024 έγγραφο της ΕΥΔ – ΕΥΕ ΠΑΑ με θέμα «Δυνατότητα πρόσθετης υπερδέσμευσης νέας πρόσκλησης στο υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του Τ.Π. CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αν. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σερρών
 16. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της ΟΤΔ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε βάσει των έργων που έχουν ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα LEADER CLLD
 17. Την υπ’ αρ. 35/2024 απόφαση της ΕΔΠ LEADER αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ανακοινώνει

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) ενός (1) Έμπειρου συνεργάτη επιστήμονα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. (Εξειδικευμένο μέλος ομάδας έργου), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.4, «Στήριξη για τη λειτουργία της Ο.Τ.Δ. και την εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού», ης πράξης : Μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικής διάρκειας 19 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί. 

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του περιγραφόμενου έργου και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 16 Μαΐου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το παρόν τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

Συνημμένα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος