Ανακοίνωση ανάθεσης φιλοξενίας καθηγητών

Ανακοίνωση

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ως φορέας υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης «Εφαρμογή προγράμματος τουριστικής προβολής στο Νομό Σερρών, για το έτος 2017» και ενόψει της επικείμενης φιλοξενίας καθηγητών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προτίθεται να αναθέσει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Διαμονή σε ξενοδοχείο σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων (για δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό), ως εξής:

o    Είκοσι (20) μονόκλινα
o    Δώδεκα (12) δίκλινα

  • Ένα δείπνο ή γεύμα πενήντα (50) ατόμων.

Το συνολικό κόστος για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα ανέλθει έως το ύψος των #4.000,00€# πλέον Φ.Π.Α.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι τις 04/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στα τηλ. 2321064402 & 2321064403, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κο Ιωάννη Καλογερούδη.

Σέρρες, 2 Οκτωβρίου 2017