Ανακοίνωση για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου

Σε συνέχεια των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σας ενημερώνει ότι μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής φακέλων συμμετοχής) υποβλήθηκαν συνολικά 12 φάκελοι.

Το άνοιγμα των φακέλων και η αξιολόγηση τους θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης και επιλογής που έχει καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., ενώ οι ενδιαφερόμενοι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ενημερωθούν εγγράφως σχετικά με τα αποτελέσματα.