Ανακοίνωση παράτασης για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή
στο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» που υλοποιεί την πράξη «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, ανακοινώνει την παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των ωφελουμένων στο σχέδιο δράσης και ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία την 24η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην από 9/4/2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.