Ανακοίνωση – πρόσκληση για την ανάθεση της σύνταξης νομικών γνωμοδοτήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 1 Οκτωβρίου 2019

Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ στα πλαίσια της αξιολόγησης των έργων που υποβλήθηκαν κατά την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων δημοσίων έργων και έργων δημόσιου χαρακτήρα

ανακοινώνει ότι

προτίθεται να αναθέσει την παροχή τριών (3) νομικών γνωμοδοτήσεων για θέματα που αφορούν την σχετική πρόσκληση ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων της πρόσκλησης. 

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν Δικηγόροι-φυσικά πρόσωπα και Δικηγορικές εταιρείες.

Η συνολική αμοιβή για τη σύνταξη και των τριών (3) νομικών γνωμοδοτήσεων ανέρχεται σε 950,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι την Δευτέρα 7/10/2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στα τηλ. 2321064402 & 2321064403, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Ελένη Τριανταφύλλου.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Με εντολή προέδρου

Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια της Ο.Τ.Δ.