Ανακοίνωση – πρόσκληση για την ανάρτηση – παραμετροποίηση υλικού του προγράμματος LEADER CLLD στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 1 Οκτωβρίου 2019

Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ προέβη στην ανανέωση της ιστοσελίδας της πριν από έξι περίπου μήνες. Στα πλαίσια αυτά προτίθεται να συνεργαστεί με ειδικό ο οποίο θα προβεί σε συμπληρωματικές εργασίες στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ που αφορούν την προώθηση και προβολή του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD.

Ενδεικτικά, οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ έχουν ως εξής:

    • Παραμετροποίηση της ιστοσελίδας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και προσαρμογή για την παρουσίαση του προγράμματος LEADER CLLD
    • Ανάρτηση και ανανέωση υλικού (προσκλήσεις, ανακοινώσεις κλπ) που αφορά το πρόγραμμα LEADER CLLD
    • Επεξεργασία αρχείων και παραμετροποίηση τους για την λειτουργική ανάρτησή και ένταξή τους κατάλληλα στην ιστοσελίδα
    • Δημιουργία ειδικού εργαλείου ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα για απευθείας δυνατότητα καταγγελιών των συγχρηματοδοτούμενων έργων

Η συνολική αμοιβή για το σύνολο των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 800,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ.

Η καταληκτική προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019. Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις ανάγκες της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ και σύμφωνα με τις οδηγίες του συντονιστή αυτής.  

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι την Δευτέρα 7/10/2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στα τηλ. 2321064402 & 2321064403, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Ελένη Τριανταφύλλου.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Με εντολή προέδρου

Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια της Ο.Τ.Δ.