Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς μελετητές για συμμετοχή σε Τεχνική Σύσκεψη

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.), λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος για το Νομό Σερρών CLLD /LEADER που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και σε συνέχεια της δημοσίευσης της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δημόσιου χαρακτήρα αλλά και ενόψει της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων,
 
καλεί
 
τα Μελετητικά Γραφεία / Συμβούλους Επιχειρήσεων / Μελετητές (οικονομολόγους, γεωπόνους, μηχανικούς κλπ) είτε είναι φυσικά είτε είναι νομικά πρόσωπα, να προβούν σε δήλωση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τεχνική Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 – 21:30 στο Επιμελητήριο Σερρών με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD /LEADER».
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα δίνονται από την κα Ελένη Τριανταφύλλου στο τηλέφωνο 2321 064402.
Σέρρες, 17  Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 0245
 
Για την Ομάδα Τοπικής Δράσης
της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Η συντονίστρια του προγράμματος

Ελένη Τριανταφύλλου
Οικονομολόγος

Συνημμένα: