Ανακοίνωση – πρόσκληση

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. απόφαση της ΕΔΠ LEADER
  3. Τις ανάγκες της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με το  άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η σύνταξη δύο (2) τεχνικών εκθέσεων συγκριτικών χαρακτηριστικών παλαιών και νέων μηχανημάτων δύο μεταποιητικών μονάδων προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των ενστάσεων των έργων που υποβλήθηκαν κατά την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών έργων.

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν Μηχανικοί – φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Πληροφορίες: Ελένη Τριανταφύλλου

 

Συνημμένα:

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος