ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 27 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 0345

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λειτουργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου «Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ – ΟΤΔ «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.» για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 22/2020  απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας

Ανακοινώνει

την έναρξη υποβολής προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου για:

  • Έναν (1) έμπειρο συνεργάτη επιστήμονα Γεωπόνο Π.Ε. (Εξειδικευμένο μέλος ομάδας έργου)
  • Έναν (1) έμπειρο συνεργάτη επιστήμονα Οικονομολόγο Π.Ε. ή Τ.Ε. (Εξειδικευμένο μέλος ομάδας έργου)

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 7 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος και το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ιωάννης Μωυσιάδης