Αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων της πράξης: Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072611 (γ’ κύκλος)

Σέρρες, 20 Μαρτίου 2023

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 3 Πρακτικό της 18ης Μαρτίου 2023 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. 14/09022023 Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ., ανακοινώνεται ο κάτωθι κατάλογος αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή στην πράξη: «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072611.

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν ορθή αίτηση κατά το Γ ́ κύκλο των αιτήσεων και έχουν χαρακτηριστεί με βάση τη διαδικασία επιλογής ως ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΣΕΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ
που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν ορθή αίτηση κατά τους δυο προηγούμενους κύκλους των αιτήσεων και οι οποίο ενώ είχαν ενταχθεί στο μητρώο ωφελούμενων τελικά για διάφορους λόγους επέλεξαν τη μη συμμετοχή τους για διαφόρους λόγους.

3. ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
που περιλαμβάνει τους ωφελούμενους πού έχουν ήδη εγκριθεί για συμμετοχή τους κατά τη συγκρότηση του μητρώου που συντάχθηκε για τους δύο κύκλους επιλογής των αιτήσεων καθώς και τους ωφελούμενους οι οποίοι θα συμπληρώσουν τον αριθμό των ωφελούμενών του προγράμματος μέχρι τον αριθμό των 25 ατόμων που μπορούν να ενταχθούν στο τμήμα κατάρτισης. Επομένως από τους νέους αιτούντες δέκα άτομα εντάσσονται στο πρόγραμμα και τρία άτομα θεωρούνται ως επιλαχόντες.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην ΑΝΕΣΕΡ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από της αναρτήσεως στην ιστοσελίδα του δικαιούχου του πίνακα επιτυχόντων, απορριφθέντων και του μητρώου ωφελουμένων.
Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει την ένσταση και ενημερώνει εγγράφως τον ενιστάμενο/η για την αιτιολογημένη απόφασή του επί της ενστάσεως, εντός 5 ημερών το αργότερο από την υποβολή της. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον ενιστάμενο/η Αιτούντα και να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του/της.

 

 

Συνημμένα:

  1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
  2. Πίνακας επιτυχόντων γ’ κύκλου
  3. Πίνακας απορριφθέντων
  4. Ενιαίο μητρώο ωφελουμένων