Αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων της πράξης: Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072612 (Β’ κύκλος)

Σέρρες, 20 Μαΐου 2023

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 2 Πρακτικό της 19ης Μάιου 2023 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. 40/2023 Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ., ανακοινώνονται οι κάτωθι κατάλογοι αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή στην πράξη: «Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072612

  1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν ορθή αίτηση και έχουν χαρακτηριστεί με βάση τη διαδικασία επιλογής ως ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/-ΣΕΣ

  1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

που απαρτίζεται από τους αιτούντες/ούσες των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν μη αποδεκτές.

  1. ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

που περιλαμβάνει τους ωφελούμενους που οι αιτήσεις τους έχουν χαρακτηριστεί ως ορθές κατά τους δυο κύκλους επιλογής των ωφελούμενών και οι οποίοι εντάσσονται ως ωφελούμενοι στα δυο προγράμματα κατάρτισης, ενώ οι υπόλοιποι ως επιλαχόντες.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην ΑΝΕΣΕΡ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από της αναρτήσεως στην ιστοσελίδα του δικαιούχου του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Αρμόδια για τη διαχείριση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, όπως αυτή έχει οριστεί και συσταθεί από την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ.

Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει την ένσταση και ενημερώνει εγγράφως τον ενιστάμενο/η για την αιτιολογημένη απόφασή του επί της ενστάσεως, εντός 5 ημερών το αργότερο από την υποβολή της.

Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον ενιστάμενο/η Αιτούντα και να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του/της.

 

Συνημμένα:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Πίνακας επιτυχόντων (β’ κύκλος)

Πίνακας απορριφθέντων (β’ κύκλος)

Μητρώο ωφελουμένων επιλαχόντων