Αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων της πράξης: Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072611

Σέρρες, 09 Φεβρουαρίου 2023

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 2 Πρακτικό της 8ης Φεβρουαρίου 2023 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. 14/09-02-2023 Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ., ανακοινώνεται ο κάτωθι κατάλογος αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή στην πράξη: «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072611.

  1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν ορθή αίτηση κατά το Β΄ κύκλο των αιτήσεων και έχουν χαρακτηριστεί με βάση τη διαδικασία επιλογής ως ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/-ΣΕΣ

  1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

που απαρτίζεται από τους αιτούντες/ούσες των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν μη αποδεκτές κατά τον Β κύκλο υποβολής των αιτήσεων.

  1. ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

που απαρτίζεται από τους αιτούντες/ούσες των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως αποδεκτές κατά τον Α και Β κύκλο υποβολής των αιτήσεων και οι οποίοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 

Συνημμένα:

  1. Κατάλογος επιτυχόντων
  2. Κατάλογος απορριφθέντων
  3. Μητρώο ωφελουμένων
  4. Μη ενταγμένοι στο μητρώο ωφελουμένων