Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης για την πρόσληψη Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΕΣΕΡ

Σέρρες, 15 Φεβρουαρίου 2022

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 1/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 1246/12-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρίας ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων