Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της από 23/06/2023 Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας για την επίβλεψη έργων»

Σέρρες, 21 Ιουλίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 0984/06-07-2023 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου» στο πλαίσιο της από 23-06-2023 Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας για την επίβλεψη έργων»

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Βαθμολογία

1.

1068/12-07-2023

Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

6,332

2.

1051/11-07-2023

Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

6,033

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης