Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σ.Μ.Ε., στα πλαίσια του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (Σ.Δ.Σ.), Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας

Σέρρες, 20 Νοεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 1617/17-10-2023 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, στα πλαίσια του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (Σ.Δ.Σ.), Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας, του υπομέτρου 19.3, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.»

Α/Α

Πίνακας

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Βαθμολογία

1.      

Κύριος

1713/30-10-2023

Χημικός Μηχανικός Π.Ε.

3,1