Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2023 – 2024»

                                                                             Σέρρες, 29 Απριλίου 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 0562/27-03-2024  «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2023 – 2024» για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά δύο (2) άτομα με ειδικότητα Γεωπόνου Π.Ε.:

Α/Α

Πίνακας

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Βαθμολογία

1.      

Κύριος

0633/05-04-2024

Π.Ε. Γεωπόνου

7,040

2.      

Κύριος

0591/02-04-2024

Π.Ε. Γεωπόνου

4,216

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος