Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της από 08/09/2022 Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Εμμ. Παππά για την επίβλεψη έργων»

Σέρρες, 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 1025/12-09-2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου» στο πλαίσιο της από 08/9/2022 Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Εμμ. Παππά για την επίβλεψη έργων» 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Βαθμολογία

1.

1123/22-09-2022

Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

6,749

2.

1141/22-09-2022

Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών

8,190

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης