Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της από 20/09/2022 Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων»

Σέρρες, 10 Οκτωβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 1148/23-09-2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων»

Α/Α

Πίνακας

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Βαθμολογία

1.      

Κύριος

1221/29-09-2022

Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

8,550

1.      

Κύριος

1232/03-10-2022

Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

7,391

1.      

Κύριος

1246/04-10-2022

Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

8,825

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης