Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της από 20/09/2022 Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων» 16-11-2022

Σέρρες, 16 Νοεμβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 1432/02-11-2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων» για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά ένα (1) άτομο με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε.:

Α/Α

Πίνακας

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Βαθμολογία

1.      

Κύριος

1484/14-11-2022

Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού

6,474

2.      

1482/01-11-2022

Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ/Α

 

Για την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. 

 

Δημήτριος Καριπίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.