Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Εμμ. Παππά

Σέρρες, 15 Φεβρουαρίου 2022

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 2/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την : «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Εμμ. Παππά για την επίβλεψη έργων», ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος