Απόφαση ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της 1ης Προκήρυξης LEADER / CLLD

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 23 Δεκεμβρίου 2020

Στις 22-12-2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 6737 Απόφαση Ένταξης Πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD του Ν. Σερρών και του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Π.Α.Α. 2014-2020»

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε μια μακρά και επίπονη διαδικασία ενημέρωσης, υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης 67 ιδιωτικών επενδύσεων το συνολικό ύψος των οποίων υπολογίζεται να ανέλθει σε 17,8 εκ € εκ των οποίων η δημόσια χρηματοδότηση θα ανέλθει έως 9,45 εκ. €. Η υπογραφή των συμβάσεων με τους δικαιούχους ξεκινά άμεσα ώστε να ακολουθήσει η εκταμίευση των ανωτέρω πιστώσεων.

Συνημμένα:

Πίνακας ενταγμένων έργων