Αντικείμενο

Ενδεικτικά, αντικείμενο του Κ.Υ.Ε. Νομού Σερρών αποτελούν τα εξής :

 • Χορηγούν τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών του ν.3325/2005
 • Ενημερώνουν τους υποήφιους επενδυτές σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την διοικητική διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθείτε προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης, η άδεια οικοδομής, η έγκριση περιβαλλοντικών  όρων και η άδεια λειτουργίας.
 • Παρακολουθούν της πορεία  του φακέλου στις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την πορεία των  φακέλων και για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.
 • Υποστηρίζουν το σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Ν.Α. με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού και με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Προβαίνουν στη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των υποβαλλόμενων αιτήσεων
 • Ενημερώνουν τους φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τις άδειες και τα πιστοποιητικά που τυχόν έχουν λήξει.
 • Είναι αρμόδιοι για την υποδοχή, παραλαβή αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά και το συντονισμό όλων των ενεργειών για την έγκριση εταιρικής μορφής (σύσταση νέων επιχειρήσεων) και των διαδικασιών δημοσίευσης μιας ιδρυόμενης  εταιρίας στο Νομό, μέχρι την οριστική διεκπεραίωση της αίτησης.
 • Πληροφορούν τους υποψήφιους επενδυτές σχετικά με :

α)  Τα επενδυτικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους για επενδύσεις στο δευτερογενή κα τριτογενή τομέα

β)  Την κεντρική ή περιφερειακή Υπηρεσία ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος

γ) Τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να υποβληθεί η επενδυτική πρόταση

 • Συνεργάζονται με το Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.) για την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στο νόμο.
 • Παρακολουθούν την επενδυτική δραστηριότητα στο νομό και τις τάσεις
 • Προβάλλουν και προωθούν σε τοπικό επίπεδο το αντικείμενο του έργου, τη  σκοπιμότητας και τις ωφέλειες από την λειτουργία των Κ.Υ.Ε