Βοήθεια στο Σπίτι

Το έργο «Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. για τη Δημιουργία μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στην Κοινότητα Ορεινής» υποβλήθηκε στις 28.12.2004 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να ενταχθεί στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και τις δεξιότητες», Μέτρο 1 «Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 
Στα πλαίσια του έργου προβλέπονταν η δημιουργία και λειτουργία μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Κοινότητα Ορεινής του Ν. Σερρών. Η μονάδα θα εξυπηρετεί 70 ηλικιωμένους κατοίκους της Κοινότητας και 5 άτομα με ειδικές ανάγκες προσφέροντας πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη και οικιακή φροντίδα. Για την επίτευξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 4 ατόμων (1 Κοινωνικού λειτουργού, 1 νοσηλεύτριας και 2 οικογενειακών βοηθών).
 
Το έργο εντάχθηκε με την υπ’ αρίθμ. 3404/08.04.2005 απόφαση ένταξης πράξης της ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Στις 25.11.2005 πραγματοποιήθηκε η έναρξη της μονάδας αφού προηγήθηκε η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ. Με την υπ’ αρίθμ. 43/04.01.2007 τροποποίηση απόφαση ένταξης πράξης της ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (πραγματοποιήθηκε η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και η ενίσχυση της μονάδας με 1 γιατρό γενικής ιατρικής).