Μέτρο 6.11 Παγγαίο

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, Μέτρο 6.11: «Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ΕΚΤ» εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το έργο: «Δράσεις συμβουλευτικής, δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης, δικτύωσης στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Δ. Παγγαίου» που συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους κατά 25% και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%. Το έργο εφαρμόστηκε στα όρια των δήμων Αμφίπολης (για τα δημοτικά διαμερίσματα Παλαιοκώμης, Αμφίπολης και Μεσσολακιάς) Κορμίστας, Πρώτης και Ροδολίβους. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών υλοποίησε τις δράσεις Συμβουλευτικής, Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης και Δικτύωσης.

Δράση «Συμβουλευτική»

Στη δράση της συμβουλευτικής 78 άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των δήμων Αμφίπολης, Κορμίστας, Πρώτης και Ροδολίβους ηλικίας 18 – 60 ετών ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου παρακολούθησαν υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στόχος της δράσης ήταν η υποστήριξη των ανέργων ή/και υποαπασχολούμενων ή/και εργαζομένων ή/και αυτοαπασχολούμενων της περιοχής παρέμβασης με απώτερο σκοπό:
να προωθηθούν στην αγορά εργασίας

  • να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους
  • να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
  • να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους η/και
  • να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα μέσω της κατάρτισης

Δράση «Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση»

Η δράση της Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης αποτέλεσε συμπληρωματική δράση του έργου με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των κατοίκων και των φορέων της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι: Αμφίπολης, Κορμίστας, Πρώτης και Ροδολίβους)

Μέσω της δράσης δημοσιότητας, οι ενδιαφερόμενοι τόσο οι άνεργοι όσο και οι απασχολούμενοι καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις και φορείς, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τους στόχους του προγράμματος ανάλογα με την επαγγελματική κατάσταση των ωφελουμένων, τις ευκαιρίες που τους προσέφερε σε ότι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής ανέργων και επιχειρήσεων σε αυτό, καθώς και για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις που επέφερε η υλοποίηση του στην περιοχή.

Δράση «Δικτύωση»

Η δράση της δικτύωσης έχει ως στόχο την ανάπτυξη στενότερων συνεργασιών και επαφών μεταξύ των φορέων που σχετίζονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την τοπική αγορά εργασίας. Οι Βασικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στη δράση ήταν:

  • Η δημιουργία βάσεως δεδομένων με στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση των τοπικών επιχειρήσεων και των αναγκών τους (π.χ ανθρώπινο δυναμικό, επαγγελματικό προφίλ των εργαζομένων και των αναγκαίων ειδικοτήτων κλπ)
  • Την ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων ΟΑΕΔ και λοιπών φορέων για την ανάλυση της προσφοράς εργασίας στην περιοχή.
  • Η δημιουργία – επεξεργασία – επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με στοιχεία για την πορεία υλοποίησης της δράσης των ωφελουμένων καθώς και η δημιουργία βάσης δεδομένων για όλους τους υποψηφίους συμμετέχοντες στην δράση της συμβουλευτικής.

Το συγκεκριμένο έργο που περιλάμβανε τις δράσεις Συμβουλευτικής, δημοσιότητας και δικτύωσης που παρουσιάστηκαν παραπάνω πλαισιώθηκε και από δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης προκειμένου οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

Απασχόληση

Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών:

Σκοπός ήταν η επιδότηση 7 ωφελουμένων ανέργων για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.

Πρόγραμμα Νέων θέσεων Εργασίας ή και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage):

Σκοπός ήταν η επιδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών για την πρόσληψη 11 ωφελούμενων ανέργων σε θέσεις εργασίας πέραν των υφιστάμενων στην εν λόγω επιχείρηση/οργανισμό.

Κατάρτιση

Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα 4 προγράμματα κατάρτισης:

1. Κατάρτιση σε παραδοσιακά επαγγέλματα. Ωφελούμενοι του προγράμματος κατάρτισης ήταν άνεργοι και υποαπασχολούμενοι απόφοιτοι Γυμνασίου. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 200 ώρες, που περιλάμβανε τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο πρακτική άσκηση. Υλοποιήθηκαν δύο προγράμματα με αυτό το αντικείμενο.

2. Οργάνωση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων. Ωφελούμενοι του προγράμματος κατάρτισης ήταν άνεργοι και υποαπασχολούμενοι απόφοιτοι Λυκείου. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 200 ώρες, που περιλάμβανε τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο πρακτική άσκηση.

3. Κατάρτιση για την διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και πρώτων υλών. Ωφελούμενοι του προγράμματος κατάρτισης ήταν άνεργοι και υποαπασχολούμενοι απόφοιτοι Λυκείου. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 120 ώρες, που περιλάμβανε τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο πρακτική άσκηση.

4. Κατάρτιση για την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων στην αγορά. Ωφελούμενοι του προγράμματος κατάρτισης ήταν γεωργοί κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 120 ώρες, που περιλάμβανε τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο πρακτική άσκηση.

Αποτελέσματα δράσης