Ρόλος ΚΥΕ

Τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών λειτουργούν ως δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης της δράσης 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και στεγάζονται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. την οποία υποστηρίζει για την λειτουργία της ως Υπηρεσία μίας στάσης, για την αντιμετώπιση των θεμάτων σύστασης και αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και με την υποδοχή, ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτών στην πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Το Κ.Υ.Ε. Νομού Σερρών έχει αναλάβει την ενημέρωση με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο όλων των ενδιαφερόμενων επενδυτών της περιοχής για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο μέσω των προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όσο και για το ισχύον Εθνικό πλαίσιο κινήτρων ενισχύσεων (Αναπτυξιακός Νόμος κλπ)

Το ΚΥΕ λειτούργησε για το χρονικό διάστημα από 1/08/2002 έως 31/12/2008 στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης ως δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας στην λειτουργία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ως Υπηρεσίας μίας Στάσης ( one Stop Shop)