Διαδικασία υποβολής επενδυτικής πρότασης

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο «Φάκελο Υποψηφιότητας» σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος, προτάσεις οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του «Φακέλου Υποψηφιότητας» απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ο φάκελος υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα και επιπλέον σε μαγνητική μορφή (cd). Όλες οι σελίδες του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να είναι αριθμημένες και να φέρουν την υπογραφή του υποψήφιου επενδυτή.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Αναπόσπαστο τμήμα του φακέλου υποψηφιότητας αποτελεί ο φάκελος των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή να είναι επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Επίσης όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά σε μία ενιαία λίστα

Χρόνος και τόπος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η ημερομηνία και η ώρα που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Εταιρίας Σερρών Α.Ε.: Β. Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος, Σέρρες.
 • Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την ΟΤΔ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης θα πρέπει να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφει σε αυτούς που την υπέβαλαν
 • Σε κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου
 • Το ορισμένο αρμόδιο μέλος της ΟΤΔ για την παραλαβή και πρωτοκόλληση των επενδυτικών σχεδίων, παρουσία του υποψήφιου επενδυτή ή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως να υποβάλει το φάκελο υποψηφιότητας του πριν την πρωτοκόλληση του φακέλου υποψηφιότητας ελέγχει αν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη λίστα περιεχομένων των δικαιολογητικών περιέχονται στο φάκελο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου υπογράφει και σφραγίζει την λίστα των δικαιολογητικών που παραλαμβάνει.
 • Στην συνέχεια το αρμόδιο μέλος της Ο.Τ.Δ προχωράει στην πρωτοκόλληση των επενδυτικών σχεδίων και δίδει στον υποψήφιο επενδυτή «Απόδειξη Παραλαβής» του επενδυτικού σχεδίου στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος της πρότασης, η ημερομηνία υποβολής της, το ονοματεπώνυμο του ατόμου που την καταθέτει και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η πρόταση.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΟΤΔ μπορεί να προβεί σε παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων. Τυχόν παράταση μπορεί να δοθεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ως άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής και θα γίνει γνωστή εφαρμόζοντας τον ίδια τρόπο δημοσίευσής της.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΟΤΔ στα τηλέφωνα: 2321064402-3. Υπεύθυνοι: Τριανταφύλλου Ελένη (Συντονίστρια), Ανοιξιάδης Νίκος (Γεωπόνος), Βίτσιος Γεώργιος (Π.Μηχανικός), Συνάπη Μαρία (Οικονομολόγος) κατά της εργάσιμες μέρες και ώρες
 • Συμπληρωματικές έγγραφές, διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και εφ’ όσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής)
 • Μετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της πρόσκλησης από τους υποψήφιους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
 • Μετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, τροποποιήσεις ή υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αξιολόγηση και επιλογή τελικών αποδεκτών

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των τελικών επενδυτών βασίζεται σε μια τυποποιημένη αλληλουχία ενεργειών που θα διασφαλίζουν την συντομότερη, αποτελεσματικότερη και με πλήρη διαφάνεια ένταξη των έργων του προγράμματος

Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων θα γίνει από “Επιτροπή Αξιολόγησης”, η οποία συστήθηκε με την 29/14-4-2003 απόφαση του οργάνου που αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων της ΟΤΔ και με τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά.

Η Επιτροπή αυτή έχει σαν αντικείμενο την αξιολόγηση των προτάσεων και αποτελείται από άτομα που γνωρίζουν τη φιλοσοφία, τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος, ενώ παράλληλα διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προκύπτει από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος LEADER+.

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει 4 φάσεις:

Α ΦΑΣΗ:

Αμέσως μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας η Επιτροπή Αξιολόγησης πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρίαση της κατά την οποία κατατάσσει τους φακέλους υποψηφιότητας κατά μέτρο, κατά πράξη και δράση και τις εξετάζει μόνο ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού τίθενται εκτός αξιολόγησης.

Στη συνέχεια η επιτροπή συντάσσει για την κάθε πρόταση χωριστά πρακτικό στον οποίο αναφέρεται ρητά και τεκμηριωμένα ο λόγος αποκλεισμού του φακέλου υποψηφιότητας από την διαδικασία αξιολόγησης.

Β ΦΑΣΗ:

Στη διάρκεια της Β Φάσης αξιολόγησης η επιτροπή εξετάζει τους φακέλους υποψηφιότητας ως προς την πληρότητα (Διοικητικός Έλεγχος). Ετοιμάζεται ένα φύλλο πληρότητας για την κάθε πρόταση ξεχωριστά.

Γ ΦΑΣΗ:

Στην Γ Φάση της αξιολόγησης η επιτροπή προχωράει πλέον στη βαθμολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, τις κατατάσσει κατά φθίνουσα βαθμολογία.. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης για την κάθε πρόταση ξεχωριστά.

Δ ΦΑΣΗ:

Στην Δ και τελευταία Φάση της διαδικασίας, η επιτροπή αξιολόγησης, υποβάλλει τον πίνακα κατάταξης των φακέλων υποψηφιότητας ο οποίος συνοδεύεται από τα φύλλα πληρότητας και τα πρακτικά αξιολόγησης στην Ε.Δ.Π. L+, η οποία καλείται να εξετάσει και να αποφασίσει επί του πορίσματος της επιτροπής αξιολόγησης.

Η Ο.Τ.Δ. κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους του πλήρη κατάλογο των αποτελεσμάτων εξασφαλίζοντας αποδεδειγμένη παραλαβή τους από αυτούς (συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής). Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τεκμηρίωση στις περιπτώσεις απόρριψης, καθώς και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Αντιρρήσεις –   Ενστάσεις

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παραλαβής των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από “Επιτροπή Εντάσεων” που συγκροτήθηκε με την 29/14-4-2003 απόφαση του οργάνου που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προκύπτει από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος LEADER+ και αποτελείται από άτομα που γνωρίζουν τη φιλοσοφία, τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος, ενώ παράλληλα διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.

Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις από πλευράς τόσο νομιμότητας όσο και ουσίας, ανεξάρτητα και σε σύγκριση με τις λοιπές προτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της ίδιας δράσης και αποφαίνεται με πλήρη αιτιολόγηση των θέσεων της για ένσταση.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των υποβληθείσων ενστάσεων η επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία μεταβιβάζεται στη Ε.Δ.Π.L+.

Στην συνέχεια η Ε.Δ.Π L+ συνεδριάζει και εκδίδει απόφαση σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ενστάσεων, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με εξασφάλιση αποδεδειγμένης παραλαβής (συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής).

Στη συνέχεια η ΟΤΔ προβαίνει στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης με κάθε προσφερόμενο μέσο (ΜΜΕ, εκδίδοντας Δελτίο Τύπου, αναρτήσεις σε δημόσιους χώρους, περιγραφή των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρίας)

Η διαδικασία της αξιολόγησης και επιλογής θα ολοκληρωθεί κατά κανόνα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 μηνών

Κατάρτιση Σύμβασης

Η οριστική έγκριση των επενδυτικών προτάσεων πραγματοποιείται από την ΟΤΔ μετά την εξέταση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ της πληρότητας των κριτηρίων ένταξης πράξεων για το αντίστοιχο ΤΔΕ στο οποίο περιλαμβάνεται η επενδυτική πρόταση

Οι τελικοί αποδέκτες των οποίων οι προτάσεις εγκριθούν καλούνται για την υπογραφή σύμβασης με την ΟΤΔ, στην οποία θα καθορίζονται ρητώς οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των δύο μερών (εγκεκριμένα χρηματοδοτικά στοιχεία, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, φάσεις και διαδικασία καταβολής ενίσχυσης, παρακολούθηση του έργου, έλεγχοι, κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των εγκεκριμένων χαρακτηριστικών και προδιαγραφών του κ.λ.π.)

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το τελικό στάδιο για την ένταξη και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας αυτής εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δικαιούχο και το βαθμό ανταπόκρισής του.

Συγκεκριμένα ο δικαιούχος κατά το στάδιο αυτό καλείται να οριστικοποιήσει όσα περιγράφονται στο φάκελο υποψηφιότητας και αφορούν κυρίως τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις κλπ .Εφόσον τα παραπάνω δεν κατατεθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη , αναφέρεται σε αυτήν η προθεσμία υποβολής τους , καθώς και το ενδεχόμενο ακύρωσης της σύμβασης σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πριν την υπογραφή και την ενεργοποίηση της σύμβασης της Ο.Τ.Δ με τον τελικό αποδέκτη , η Ο.Τ.Δ πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο, ώστε να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση ή/και το στάδιο που υλοποιήθηκε πριν την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό πρόγραμμα. Ο Έλεγχος αυτός πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής έργων LEADER+, η οποία μετά τη διενέργειά του, συντάσσει σχετική έκθεση η οποία συνοδεύεται και με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.