Γυναικεία Δυναμική

Το έργο «Γυναικεία Δυναμική : Οι γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε τροχιά επαγγελματικής εξέλιξης» υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 5.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» του Ε.Π. «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση», με συντονιστή φορέα το Κέντρο Στήριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των γυναικών «Εργάνη» και την συνεργασία άλλων 20 φορέων.

Τι είναι;

Είναι ένα σχέδιο το οποίο επιδιώκει την υποστήριξη αφενός μεν, ανέργων γυναικών ώστε να βελτιώσουν τα προϊόντα τους για να προωθηθούν στην αγορά εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση, αφετέρου δε, εργαζομένων γυναικών που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους.

Στόχοι του έργου

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για την προώθηση στην απασχόληση και δημιουργία επιχειρήσεων από τις γυναίκες

Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης των γυναικών – διερεύνηση των αναγκών των επιχειρηματιών, ώστε να αντιστοιχιστούν οι ανάγκες τους με τις δυνατότητες των ωφελουμένων

Ανάπτυξη δικτύου και συνεργασιών με διάφορους φορείς (ΚΕΤΑ, Επιμελητήρια, εργοδότες κλπ) με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τους για τις δυνατότητες επιλογής ανέργων με τα κατάλληλα για τις επιχειρήσεις προσόντα

Διάρκεια προγράμματος :

Μάρτιος 2005 – Δεκέμβριος 2006

Συνολικός αριθμός ωφελούμενων:

Σύνολο ωφελουμένων γυναικών στην ΠΚΜ             946

Ωφελούμενες γυναίκες άνεργες     832

Γυναίκες εργαζόμενες                  116

Σύνολο ωφελουμένων γυναικών στο Ν. Σερρών      95

Ωφελούμενες γυναίκες άνεργες     85

Γυναίκες εργαζόμενες                  10

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου είχε την ευθύνη υλοποίησης ενεργειών δημοσιότητας του τοπικού γυναικείου πληθυσμού και δικτύωσης τοπικών φορέων που σχετίζονται με την γυναικεία απασχόληση υποστηρίζοντας παράλληλη τις ενέργειες συμβουλευτικής που υλοποίησε το Κέντρο «Εργάνη».