Επιτροπές Προσέγγιση L

Για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος απαιτείται η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών:

 • Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων
 • Επιτροπή ενστάσεων
 • Επιτροπή πιστοποίησης έργων

Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτήθηκαν με μόνιμα στελέχη της εταιρείας καθώς και με στελέχη με συμβάσεις μίσθωσης έργου κατόπιν αποφάσεων της Ε.Δ.Π.L. Ειδικότερα, η σύνθεση των ανωτέρω επιτροπών έχουν ως εξής:

1. Επιτροπές για την περίοδο Φεβρουάριος 2011 – Φεβρουάριος 2012

 • Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από τους κάτωθι:
  1. Τριανταφύλλου Ελένη, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  2. Καλογερούδη Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  3. Τοπτσή Χρήστο, Γεωπόνος (ΠΕ)
  4. Μαυρουδή Γεώργιο, Οικονομολόγος (ΤΕ)
  5. Τρεβλόπουλο Σαράντη, Κοινωνιολόγος (ΠΕ)
 • Επιτροπή ενστάσεων η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τους κάτωθι :
  1. Γρηγοριάδη Κωνσταντίνο, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  2. Ανοιξιάδη Νικόλαο, Γεωπόνος (ΠΕ)
  3. Βίτσιο Γεώργιο, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
 • Επιτροπή πιστοποίησης έργων. Η σύνθεση της επιτροπής πιστοποίησης έργων διαθέτει τρία βασικά μέλη (τους τρεις πρώτους οι οποίοι καλύπτουν και τις βασικές απαιτούμενες ειδικότητες σύμφωνα με τις αποφάσεις που διέπουν το πρόγραμμα)  τα οποία μπορούν να αυξάνονται κατά ένα ή περισσότερα μέλη ανάλογα με το έργο και τις ειδικές συνθήκες αυτού (π.χ. ένα μεγάλο ξενοδοχείο ή ένα διακρατικό σχέδιο). Τα μέλη της επιτροπής είναι:
  1. Καλογερούδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  2. Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος (ΠΕ)
  3. Μαυρουδής Γεώργιος, Οικονομολόγος (ΤΕ)
  4. Βίτσιος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  5. Τοπτσής Χρήστος, Γεωπόνος (ΠΕ)
  6. Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  7. Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος (ΠΕ)

2. Επιτροπές για την περίοδο Οκτώβριος 2012 – Νοέμβριος 2012

 • Η συγκεκριμένη επιτροπή συστήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 για την πιστοποίηση έργων του Μέτρου 41 λόγω έλλειψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η επιτροπή πιστοποίησης αποτελείται από τους κάτωθι:
  1. Τριανταφύλλου Ελένη, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  2. Σμυρνάκη Γεράσιμο, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  3. Ρόιδο Νικόλαο, Γεωπόνος (ΠΕ)

3. Επιτροπές για την περίοδο Νοέμβριος 2012 – Νοέμβριος 2013

 • Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από τους κάτωθι:
  1. Τριανταφύλλου Ελένη, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  2. Καλογερούδη Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  3. Τοπτσή Χρήστο, Γεωπόνος (ΠΕ)
  4. Μαυρουδή Γεώργιο, Οικονομολόγος (ΤΕ)
  5. Τρεβλόπουλο Σαράντη, Κοινωνιολόγος (ΠΕ)
 • Επιτροπή ενστάσεων η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τους κάτωθι :
  1. Γρηγοριάδη Κωνσταντίνο, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  2. Ανοιξιάδη Νικόλαο, Γεωπόνος (ΠΕ)
  3. Βίτσιο Γεώργιο, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
 • Επιτροπή πιστοποίησης έργων. Η σύνθεση της επιτροπής πιστοποίησης έργων διαφοροποιείται για το Μέτρο 431 και το Μέτρο 41. Για το Μέτρο 431 διαθέτει 3 μέλη τους:
  1. Καλογερούδη Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  2. Ανοιξιάδη Νικόλαο, Γεωπόνος (ΠΕ)
  3. Καρακολίδη Κωνσταντίνο, Οικονομολόγος (ΤΕ)

Για το Μέτρο 41 διαθέτει τρία βασικά μέλη (τους τρεις πρώτους οι οποίοι καλύπτουν και τις βασικές απαιτούμενες ειδικότητες σύμφωνα με τις αποφάσεις που διέπουν το πρόγραμμα)  τα οποία μπορούν να αυξάνονται κατά ένα ή περισσότερα μέλη ανάλογα με το έργο και τις ειδικές συνθήκες αυτού (π.χ. ένα μεγάλο ξενοδοχείο ή ένα διακρατικό σχέδιο). Τα μέλη της επιτροπής είναι :

  1. Καλογερούδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  2. Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος (ΠΕ)
  3. Μαυρουδής Γεώργιος, Οικονομολόγος (ΤΕ)
  4. Βίτσιος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  5. Τοπτσής Χρήστος, Γεωπόνος (ΠΕ)
  6. Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  7. Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος (ΠΕ)

4. Επιτροπές για την περίοδο Δεκέμβριος 2013 –Δεκέμβριος 2014

 • Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από τους κάτωθι:
  1. Τριανταφύλλου Ελένη, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  2. Καλογερούδη Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  3. Τοπτσή Χρήστο, Γεωπόνος (ΠΕ)
  4. Γρηγοριάδη Κωνσταντίνο, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  5. Τρεβλόπουλο Σαράντη, Κοινωνιολόγος (ΠΕ)
 1.  
 • Επιτροπή ενστάσεων η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τους κάτωθι :
  1. Καρακολίδη Κωνσταντίνο, Οικονομολόγος (ΤΕ)
  2. Ανοιξιάδη Νικόλαο, Γεωπόνος (ΠΕ)
  3. Βίτσιο Γεώργιο, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
 • Επιτροπή πιστοποίησης έργων. Η σύνθεση της επιτροπής πιστοποίησης έργων διαφοροποιείται για το Μέτρο 431 και το Μέτρο 41. Για το Μέτρο 431 διαθέτει 3 μέλη τους:
  1. Καλογερούδη Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  2. Ανοιξιάδη Νικόλαο, Γεωπόνος (ΠΕ)
  3. Καρακολίδη Κωνσταντίνο, Οικονομολόγος (ΤΕ)

Για το Μέτρο 41 διαθέτει τρία βασικά μέλη (τους τρεις πρώτους οι οποίοι καλύπτουν και τις βασικές απαιτούμενες ειδικότητες σύμφωνα με τις αποφάσεις που διέπουν το πρόγραμμα)  τα οποία μπορούν να αυξάνονται κατά ένα ή περισσότερα μέλη ανάλογα με το έργο και τις ειδικές συνθήκες αυτού (π.χ. ένα μεγάλο ξενοδοχείο ή ένα διακρατικό σχέδιο). Τα μέλη της επιτροπής είναι : 

  1. Καλογερούδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  2. Ανοιξιάδης Νικόλαος, Γεωπόνος (ΠΕ)
  3. Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος (ΠΕ)
  4. Βίτσιος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
  5. Τοπτσής Χρήστος, Γεωπόνος (ΠΕ)
  6. Τρεβλόπουλος Σαράντης, Κοινωνιολόγος (ΠΕ)
 1.