Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμάκων για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,

Προκηρύσσει
 
Δύο ανοικτούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές και με αξιολόγηση, για την επιλογή αναδόχων για τα έργα :
  1. ‘’Προμήθεια χιλίων εξακοσίων λίτρων (1.600) lt. του υγειονομικής σημασίας προνυμφοκτόνου  σκευάσματος με δραστική ουσία το SPINOSAD’’, προϋπολογισμού Ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (90.000€) χωρίς  το Φ.Π.Α..
  2. ‘’Προμήθεια τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200 lt.) προνυμφοκτόνου σκευάσματος με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε υγρή μορφή’’, προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (54.000€) χωρίς  το Φ.Π.Α..

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 & 13:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών αντίστοιχα για το κάθε διαγωνισμό) από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, πληροφορίες κ. Ι. Καλογερούδης, τηλ. 2321064402 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα www.aneser.gr.

Συνημμένα

Τεύχος διακήρυξης Spinosad

Τεύχος διακήρυξης Diflubenzuron