Διαγωνισμός για τη διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών (24-5-2011)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με αξιολόγηση, για την ανάθεση του έργου ‘‘ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ”, που αφορά αεροψεκασμό διάρκειας τριών μηνών, συνολικής έκτασης 120.000 στρεμμάτων, προϋπολογισμού εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ ( 144.000.€) χωρίς  το Φ.Π.Α. για το έτος 2011.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. α.ε., Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 13.00  (λήξη παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια για τα σκοπό αυτό Επιτροπή.

Η διενέργεια και η εκτέλεση του διαγωνισμού ρυθμίζονται από τους όρους της υπ΄αρίθμ.  478/24-5-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Μετά την παρέλευση της ώρας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών καμία νέα προσφορά δεν θα γίνει δεκτή, εκτός αν συνεχίζεται η παράδοση των φακέλων χωρίς διακοπή. Επίσης δε θα γίνει δεκτή καμία τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση στις προσφορές που θα έχουν ήδη υποβληθεί.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ΄αυτόν υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες και παραλαβή των τευχών σε έντυπη μοφή δίνονται στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. α.ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2321064402 και 2321064403.

 Συνημμένα :

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος