Διακήρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 4.2.2 στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use»

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 25 Σεπτεμβρίου 2019
Διακήρυξη: 0639/25-9-2019

 

O Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 4.2.2 στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ (ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 0639/25-9-2019 Διακήρυξη το τεύχος της οποίας μπορείτε να το λάβετε από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας.

Συνοπτικά Στοιχεία

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 4.2.2 στο πλαίσιο του έργου «BestU»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Best Water Use / BestU

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών –  Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV:  

72420000-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδικτύου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ:

Προσφορά η οποία θα προκύψει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

29.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Μεραρχίας 67, 1ος όροφος – Σέρρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:30

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ιωάννης Χατζηηλιάδης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συνημμένα:
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης