Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου “Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων”

Σέρρες, 30 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 1461

H ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του υποέργου Κατάρτιση – Πιστοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προϋπολογισμός:  127.650,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ00810094) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επαγγελματική κατάρτιση και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 230 ανέργων ωφελούμενων οι οποίοι θα αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητες ώστε να αναζητήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας μέσα από την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση. Η ομάδα στόχος είναι άνεργοι της περιοχής παρέμβασης του ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Τόπος Παράδοσης: Σέρρες

Γλώσσα:  Ελληνική

Κωδικός CPV: 80521000-2 (Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης).

Διάρκεια του έργου:  Δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ποσού χιλίων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα  λεπτών (1.276,50€).

Αποκλεισμός υποψηφίων: Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικό φορέα δεν τηρεί τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016

Υποβολή προσφορών – Προθεσμίες: Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ www.aneser.gr.

Πληροφορίες: Παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στην ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ., Μεραρχίας 67, 1ος όροφος, Σέρρες τηλ. 2321064402, και e-mail info@aneser.gr. Οι διευκρινίσεις αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης