Διακήρυξη στα πλαίσια του έργου River Plus

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 9/4/2021

O Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές:

  1. Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 και 2.6.4
  2. Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 1.6.2, 3.6.1, 3.6.3, 4.6.1

του έργου «“Strymonas Cooperation Corridor/ River Plus”» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στις υπ’ αρ. πρωτ. 0282/8-4-2021 & 0283/8-4-2021 διακηρύξεις τα τεύχη των οποίων μπορείτε να τα λάβετε από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Δημήτριος Καριπίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συνημμένα:

  1. Τεύχος διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 και 2.6.4
  2. Τεύχος διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 1.6.2, 3.6.1, 3.6.3, 4.6.1