Δημιουργία πίστας motocross

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ανέλαβε την υποστήριξη της έγκρισης και υλοποίησης του έργου «Δημιουργία πίστας motocross στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και διοργάνωση αγώνων σε Ελλάδα – Βουλγαρία», το οποίο εντάχθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 3.3 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006, τελικός δικαιούχος του οποίου ήταν ο Δήμος Σερρών.

Σκοπός του έργου ήταν ο εμπλουτισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ροές επισκεπτών και να αναπτυχθεί μία μονιμότερη συνεργασία μεταξύ φορέων, αθλητών και κατοίκων των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τρία (3) επιμέρους υποέργα:

  • Υποέργο 1 : Κατασκευή πίστας Motocross διεθνών προδιαγραφών και Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
  • Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού για την διεξαγωγή των αγώνων
  • Υποέργο 3 : Διοργάνωση αγώνων σε Ελλάδα – Βουλγαρία και προώθηση και προβολή αυτών