Διασυνοριακή συνεργασία

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών συμμετείχε στην Κοινοπραξία ‘’ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. – ΕΛΠΙΔΑ ΑΞΤΕ – Δημητριάδου & Σία Ο.Ε.’’ για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας τουριστικού ενδιαφέροντος μεταξύ των περιοχών νομού Σερρών και Νομαρχίας blagoevgrad», το οποίο εντάχθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006, τελικός δικαιούχος του οποίου ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των περιοχών Νομού Σερρών από την πλευρά της Ελλάδος και της Νομαρχίας Blagoeevgrad από τη πλευρά της Βουλγαρίας. Βασικός στόχος του έργου είναι η διάδοση και προώθηση του τουριστικού πλούτου τόσο μεταξύ των κατοίκων όσο και στην από κοινού παρουσίαση τους σε ευρύτερες περιοχές μέσα από ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας.

Το έργο περιλάμβανε τα ακόλουθα 4 διακριτικά τμήματα :

  • Το σχεδιασμό και τη δημιουργία έντυπου υλικού μέσω του οποίου παρουσιάζεται και διαχέεται ο τουριστικός πλούτος και οι πόροι τουριστικής σημασίας της διασυνοριακής ζώνης.
  • Τη δημιουργία – παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού μέσω του οποίου προβάλλεται και διαχέεται η τουριστική πληροφορία και ο τουριστικός πλούτος της διασυνοριακής ζώνης.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών και διεπαφών μεταξύ φορέων και του πληθυσμού της διασυνοριακής ζώνης.
  • Την διοργάνωση εκδηλώσεων – events με τη συμμετοχή φορέων και ατόμων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ανέλαβε τον συντονισμό των εταίρων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη σύνταξη των εντύπων που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου.