Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ήταν ανάδοχος του έργου «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Ν. Σερρών», το οποίο εντάχθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας με τελικό δικαιούχο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.

Αντικείμενο του Έργου ήταν η συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού που αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού Σερρών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, με σκοπό την  προβολή των στοιχείων υψηλής πολιτιστικής και τουριστικής αξίας του νομού Σερρών, καθώς και κάθε ιδιαίτερου χαρακτηριστικού γνωρίσματος το οποίο ταυτοποιείται με την περιοχή και μπορεί να προκαλέσει τουριστικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση – προβολή του αγροτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Το έργο αποτελούνταν από δύο (2) επιμέρους υποέργα :

  • Υποέργο 1 : Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού και ψηφιοποίηση υλικού
  • Υποέργο 2 : Συλλογή και τεκμηρίωση υλικού