Ενημέρωση προκηρύξεων από το ΚΥΕ

Το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Νομού Σερρών ενημέρωνει για τις κάτωθι προκηρύξεις των προγραμμάτων. 
 
Προκήρυξη Πράξης “Πράσινος Τουρισμός”
Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ).
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη έργων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού προγράμματος, οι οποίοι θέτουν το πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην Πράξη.
Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 20 Δεκεμβρίου 2010 έως και 25 Φεβρουαρίου 2011.
Σχετικός Σύνδεσμος : www.efepae.gr/prasinos.html
 

Νέος Τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”
(Καταληκτική Ημερομηνία – Παράταση έως την 12/01/2011!)
Εκδούσα Αρχή: Γ. Γ. Β – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και ΕΦΕΠΑΕ
Πρώτη ημέρα υποβολής:29/07/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/01/2011
Δημόσια δαπάνη: 200.000.000€ (σε 140.000.000,0€ για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις και 60.000.000,0€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

Σχετικός Σύνδεσμος :
www.efepae.gr/metapoiisi.html

Προκήρυξη Προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο και αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην τόνωση της αγοράς, αναπροσαρμόστηκε με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος διευρύνεται, τα κίνητρα ενισχύονται και γίνονται πιο ελκυστικά και τα οφέλη για τους πολίτες μεγιστοποιούνται.
Με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, δημιουργείται το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 396.000.000 €
Έναρξη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Αρχές Σεπτεμβρίου
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Αρχές Οκτωβρίου Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων: 2 μήνες
Περιοχές υλοποίησης: Το σύνολο των δεκατριών Περιφερειών της χώρας.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης.
Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Προεδρικού Διατάγματος για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.
Τηλέφωνο Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk): 801 11 36 300
Σχετικός Σύνδεσμος:
www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=526

Προκήρυξη Προγράμματος “Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών έτους 2009 Β’ Κύκλος”
(καταληκτική ημερομηνία αναμένεται)
Το Πρόγραμμα «ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» έχει ως σκοπό τη προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.500 άτομα. Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης:

  • 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών,
  • 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών,

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:

  • μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο,
  • με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας

Πληροφορίες – Επικοινωνία
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ (http://ait.oaed.gr).
Οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (helpdesk) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:00-14:00. στα τηλέφωνα 210 9989 014, 210 9989 016 και 210 9989 017.
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα υπαγωγής σε προγράμματα ΝΕΕ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 όπου κατατίθενται οι αιτήσεις.

Προκήρυξη ”Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές”
Το Πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος και χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 15.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής    Ανάπτυξης    (ΕΤΠΑ).

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του    προγράμματος.
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις και από 80.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τις Μεσαίες επιχειρήσεις.
Το υπόδειγμα του Εντύπου Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν εκτός από το δικτυακό τόπο του ΕΟΜΜΕΧ και στο παρακάτω σύνδεσμο:  www.ggb.gr/ΧρηματοδότησηΕπιχειρήσεων/ΕΣΠΑ/ΈνδυσηκαιΥπόδησηΝέεςΠροοπτικές/tabid/120/language/el-GR/Default.aspx


Προδημοσίευση Προγράμματος “Πράσινες Υποδομές”

Σε ποιους απευθύνεται : Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 800/2008.
 
Όροι και προϋποθέσεις : Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ 2008 (NACE –αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 37-38-39), όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό De Minimis. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
  • Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02.
  • Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009).
  • Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010 μέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στη, ΒΧΠ. Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.
Σχετικός Σύνδεσμος :
www.ggb.gr/ΧρηματοδότησηΕπιχειρήσεων/ΕΣΠΑ/ΠράσινεςΥποδομές/tabid/119/language/el-GR/Default.aspx