Επίτευξη του στόχου ένταξης καινοτομικών έργων και δράσεων δικτύωσης στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD Νομού Σερρών

Σέρρες, 12 Μαΐου 2022

Με ιδιαίτερη χαρά μας κοινοποιήθηκε χθες το με αριθ. Πρωτ. 605/06/06/2022 έγγραφο της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, με το οποίο αξιολογήθηκε θετικά το αίτημα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών για τη διαπίστωση επίτευξης του στόχου ένταξης καινοτομικών έργων και δράσεων δικτύωσης στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των τοπικών προγραμμάτων LEADER CLLD, προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού του υπομέτρου 19.4 που αφορά τις δαπάνες λειτουργίας των ΟΤΔ για τη διαχείριση των τοπικών προγραμμάτων από 20% σε 25% σε περίπτωση που σε ένα τοπικό πρόγραμμα εντάσσονται καινοτομικά έργα και δράσεις δικτύωσης που ως ποσοστό ξεπερνούν το 10% επί του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος.

Με το ανωτέρω έγγραφο διαπιστώνεται ότι η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD των Σερρών έχει εντάξει έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της δικτύωσης σε ποσοστό που φτάνει στο 17,62% της Δ.Δ του προγράμματος. Η επίτευξη αυτού του στόχου πέραν της ιδιαίτερης συμβολής του προγράμματος στην τοπική οικονομία, συνεπάγεται και αύξηση του ποσοστού του υπομέτρου 19.4 από 20% σε 25% για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι συμβάλλουν τόσο στην καλύτερη βιωσιμότητα της ΟΤΔ, όσο και στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος.

Το συγκεκριμένο επίτευγμα μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς λίγες ανά τη χώρα ΟΤΔ, το έχουν κατορθώσει, και φυσικά το γεγονός αυτό αντανακλά και τις προσπάθειες  των επιχειρηματιών – επενδυτών  του νομού Σερρών, ξενοδόχους, εμπόρους, βιοτέχνες, μεταποιητές κλπ, που εμπιστεύτηκαν το τοπικό πρόγραμμα και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών και  επένδυσαν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αναλαμβάνοντας επιπλέον  το ρίσκο να υλοποιήσουν καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες και προτάσεις.