Επαναπιστοποίηση του ΣΔΠ της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα ΙSO 9001: 2015 & ISO 14001:2015 για τα έτη 2023-2025

Σέρρες, 18 Μαΐου 2023

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.03.2021)
  2. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
  3. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 της παρ. 2, περί πρωτότυπων και επικυρωμένων αντιγράφων
  4. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ είναι κατώτερη από το ποσό των 30.000 ευρώ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021, επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και της κοινοποίησης της πρόσκλησης σε οικονομικό φορέα.
  5. Την υπ’ αριθ. 38/2023 Απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Σερρών.
  6. Το εγκεκριμένο κατάλογο προμηθευτών της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  7. Τις ανάγκες της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το  άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Τριών  χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (3.600,00€) πλέον Φ.Π.Α. (4.464,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Οι παραλήπτες της παρούσας καλούνται να υποβάλουν προσφορά στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122, με την ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς» ή με email στο info@aneser.gr, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετέ με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Τοπτσή Χρήστος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Δημ. Καριπίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Συνημμένα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος