Εργαστήριο ανάλυσης εδαφών λιπασμάτων φυλλοδιαγνωστικής προστασίας εδάφους

Μέτρο 5 :  Αξιοποίηση επιτόπου και εμπορία της γεωργικής παραγωγής & δασοκομικής παραγωγής και της τοπικής αλιείας παρεχόμενες σε μικρή κλίμακα 

Δράση 05-19 : Υποδομή στήριξης παραγωγής (εδαφολογικά, φυτοπαθολογικά εργαστήρια)
Προϋπολογισμός : 59,93 εκ. δρχ. | Ποσοστό Επιδότησης : 60%
Ονοματεπώνυμο Επενδυτή : Ασουχίδης Θεόδωρος | Διεύθυνση :  Τ.Κ. 62049 Μαυροθάλασσα Σερρών | Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0322-30453

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: – | Ηλεκτρονικός Τόπος : – | Τοποθεσία στο χάρτη του Νόμου

Στη Μαυροθάλασσα Σερρών, ο Θόδωρος Ασουχίδης, δημιούργησε με τη βοήθεια του προγράμματος, ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο ανάλυσης εδαφών, υδάτων, φυλλοδιαγνωστικής κ.λ.π.

Τα αποτελέσματα της ίδρυσης του εργαστηρίου βοηθούν τους γεωργούς στον προγραμματισμό της απαιτούμενης λίπανσης των εκτάσεών τους, γεγονός που συνολικά εκτιμάται ότι εκτός από οικονομικά οφέλη, θα επιδράσει ευεργετικά και στην προστασία του περιβάλλοντος κύρια έναντι της νιτρορύπανσης.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τους αγρότες της περιοχής, καθώς και προς τους Δήμους και τις κοινότητες του νομού.