Εταιρικό προφίλ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1994 με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., με καταστατικούς σκοπούς μεταξύ άλλων :

 • Την ενεργητική συμβολή στην ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των φυτικών πόρων του Νομού Σερρών
 • Την τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνεταιριστικών οργανώσεων του Νομού Σερρών και των επιχειρήσεων τους και των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν
 • Τη διενέργεια απογραφικών μελετών των φυσικών και άλλων πόρων της περιοχής Σερρών και την εκπόνηση μελετών κάθε μορφής που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της για ίδιο λογαριασμό η οιουδήποτε τρίτου

Με το N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» τον Φεβρουάριο του 2009 έγινε μετατροπή της εταιρείας σε ‘’Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.’’  με διακριτικό τίτλο ‘’ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.’’ και σκοπούς:

 • Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής Διοίκησης.
 • Την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.
 • Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Την συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Παράλληλα με τη μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έγινε και μεταβίβαση των μετοχών των ιδιωτών σε φορείς και ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού) του Νομού Σερρών.

Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στις τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα Ευρώ (493.080 €) και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένδεκα Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (11,74 €) η κάθε μία διαιρεμένες σε 420 τίτλους των 100 μετοχών ο κάθε ένας. Το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   1.          

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

14.000

33,33%

   2.          

Διάδοχος Τ.Ε.Δ.Κ.  Νομού Σερρών

6.400

15,24%

   3.          

Δήμος Σερρών 

3.800

9,05%

   4.          

Δήμος Βισαλτίας

2.900

6,90%

   5.          

Εμποροβιομηχανικό  Επιμελητήριο  Σερρών

2.600

6,19%

   6.          

Δήμος Αμφίπολης

2600

6,19%

   7.          

Δήμος Σιντικής

2600

6,19%

   8.          

Δήμος Ηράκλειας

2000

4,76%

   9.          

Δήμος  Νέας Ζίχνης

1900

4,52%

 10.        

Δήμος  Εμμανουήλ  Παπά 

1500

3,57%

 11.        

Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Σιδηροκάστρου

400

0,95%

 12.        

Λέσχη  Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας  Σερρών

300

0,71%

 13.        

Ε.Α.Σ.  Βισαλτίας

200

0,48%

 14.        

Συνεταιριστική Τράπεζα Νομού Σερρών

200

0,48%

 15.        

Δ.Ε.Κ.Ο.Π.Α.  Νιγρίτας

200

0,48%

 16.        

Ομοσπονδία Αγροτικών  Συλλόγων Ν. Σερρών

100

0,24%

 17.        

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

100

0,24%

 18.        

Ορθόδοξη Αδελφότητα Χριστιανική  Ελπίς

100

0,24%

 19.        

Ε.Α.Σ. Σερρών

100

0,24%

 

ΣΥΝΟΛΑ

42.000

100,00%

Η διοίκηση της εταιρείας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για την τρέχουσα περίοδο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη έχοντας την παρακάτω σύνθεση :

 1. Χατζηηλιάδης Ιωάννης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
 2. Δομουχτσίδης Φώτιος, Μέλος
 3. Καριπίδης Δημήτριος, Μέλος
 4. Μασλαρινός Αθανάσιος, Μέλος
 5. Μαυρίδης Χαρίλαος, Μέλος
 6. Νότας Δημήτριος, Μέλος
 7. Σπυρόπουλος Παναγιώτης, Μέλος
 8. Στοΐλας Ελευθέριος, Μέλος
 9. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος, Μέλος

.