Ιστορικό

29 Δεκεμβρίου 1994 :
Σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία ‘’Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.’’ και με το διακριτικό τίτλο ‘’ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.’’
με μετοχικό κεφάλαιο 40.000.000 δρχ

4 Μαΐου 2000 :
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 40.000.000 δρχ

21 Σεπτεμβρίου 2001 :
Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε Ευρώ

16 Δεκεμβρίου 2002 :
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 58.700,00 Ευρώ

26 Ιανουαρίου 2005 :
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 199.580,00 Ευρώ

3 Φεβρουαρίου 2009 :
Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε ‘’Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.’’
με διακριτικό τίτλο ‘’ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.’