Μελέτες – Επιχειρησιακά Σχέδια

 

Από το Μάιο του 2000 λειτουργεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. το τμήμα μελετών, το οποίο εκπονεί αναπτυξιακές και τεχνικές μελέτες καθώς και επιχειρησιακά σχέδια. Οι κυριότερες μελέτες και επιχειρησιακά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. μέχρι σήμερα είναι οι εξής :

  • Μελέτη οργάνωσης και τεχνοοικονομική υποστήριξη – διακρατικές ανταλλαγές για τους τοπικούς φορείς ανάπτυξης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης – Άξονας YOUTHSTAR
  • Μελέτη αγροτουριστικής και γεωργικής ανάπτυξης χαμηλής ζώνης Μενοικίου όρους (2001)
  • Μελέτη ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης αγροτικών περιοχών ορεινού όγκου Παγγαίου (2001)
  • Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης αγροτικών περιοχών ορεινού συγκροτήματος Αγκίστρου – Ορβήλου – Βροντούς (Λαϊλιά) – Ν.Δ Μενοικίου (2002)
  • Επιχειρησιακό σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης πεδιάδας Σερρών (2002)
  • Διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης του Ν. Σερρών (2002)
  • Αναπτυξιακή μελέτη για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης (2002)
  • Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για τη σύσταση φορέα ορθολογικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού πεδίου Δήμων Νιγρίτας – Αχινού Ν. Σερρών (2002)
  • Συγκριτική μελέτη καταγραφής αναπτυξιακών κινήτρων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – Προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο (2002)
  • Μελέτη κατάδειξης προσφορότερων χώρων στο Δήμο Κερκίνης για αναπλάσεις (2002)
  • Προμελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης τμήματος ανώτατης γεωτεχνικής κατεύθυνσης στο Ν. Σερρών (2003)
  • Επιχειρησιακό σχέδιο για την υλοποίηση της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης στον αστικό χώρο του Νομού Σερρών (Μέτρο 5.3 ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας) (2003)
  • Έρευνα καθορισμού και οριοθέτησης λατομικών περιοχών στο Νομό Σερρών για εξόρυξη συνήθων αδρανών υλικών (2003)
  • Μελέτη για την ορθολογική διαχείριση των ορεινών όγκων Βερτίσκου – Κερδυλλίων (2003)
  • Μελέτη Χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στο Ν. Σερρών (2003)
  • Ορθολογική Διαχείριση των Νερών των Χειμάρρων του Δήμου Πρώτης με Σκοπό την Εξοικονόμηση Νερού για Γεωργική Ανάπτυξη (2003)
  • Μελέτη πλαίσιο για την αναβάθμιση του οικισμού Αλιστράτης στα πλαίσια της δράσης 1.4.2 στις περιοχές εφαρμογής της Κ.Π. LEADER+ (2004)
  • Μελέτη πλαίσιο για την αναβάθμιση του οικισμού Εμμανουήλ Παπά στα πλαίσια της δράσης 1.4.2 στις περιοχές εφαρμογής της Κ.Π. LEADER+ (2004)
  • Οριστική μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Καθαράδα της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου (2004)
  • Μελέτη κατασκευής δρόμου χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά – Οξιάς – Ορεινής (2005)
  • Εκπόνηση και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου για την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4* (225 κλινών) στην πόλη των Σερρών (2005)
  • Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Λαϊλιά (Master Plan) (2005)
  • Καταγραφή της βιοποικιλότητας του υγροβιοτόπου της λίμνης Κερκίνης (2006)
  • Μελέτη σκοπιμότητας σύστασης φορέα φαραγγιού Αγγίτη (2006)
  • Μελέτη σκοπιμότητας σύστασης φορέα ορεινού όγκου Λαϊλιά (2007)
  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Κερκίνης (2008)
  • Οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Σερρών (2009)
  • Οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Ν. Σερρών (2009)