Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της 2ης Προκήρυξης LEADER / CLLD

Σέρρες, 11 Μαρτίου 2024

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης των ενδικοφανών προσφυγών των υποψηφίων δικαιούχων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα), η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Αιτήσεων Στήριξης που έχουν υποβληθεί.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη, 10 πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, (από τις συνολικά 38 θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις), με δημόσια δαπάνη 1.445.352,19€   και συνολικό κόστος υλοποίησης των  επενδυτικών σχεδίων 2.559.987,71€.

Επιπλέον  εκτιμάται ότι, σε επόμενη φάση θα καταστεί δυνατόν να ενταχθούν και οι επιλαχούσες παραδεκτές πράξεις.

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η έκδοση της Απόφασης Ένταξης των πράξεων προκειμένου να ξεκινήσει  η χρηματοδότηση των έργων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η εταιρεία θα ήθελε  να ευχαριστήσει δημόσια όσους βοήθησαν και συνέβαλλαν στην  προσπάθεια για  την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος  (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα στελέχη της εταιρείας, υποψήφιους επενδυτές κλπ), θεωρώντας πως το   Πρόγραμμα CLLD/ LEADER, θα αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα στήριξης  και ανάπτυξης της τοπικής  οικονομίας.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Πρόεδρος της ΕΔΠL

Συνημμένα:

Οριστικός Πίνακας κατάταξης