Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της 1ης Προκήρυξης LEADER / CLLD

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 23 Οκτωβρίου 2020

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε.), έπειτα από :

  • την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών της 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΣΕΡΡΩΝ,
  • την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης,5.082.020,00 € από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 με το υπ. αριθμ. πρωτ. 5374/19.10.2020, έγγραφό της,(στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 2.511.119,97€ που εκχωρήθηκε  από την ΠΚΜ),
  • την υπ. αριθμ. 29/2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τον οριστικό πίνακα κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση, τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη, 67 πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, (από τις συνολικά 78 θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις), με δημόσια δαπάνη 9.445.538,52 €   και συνολικό κόστος υλοποίησης των  επενδυτικών σχεδίων 17.766.908,54 €.

Επιπλέον  εκτιμάται ότι, σε επόμενη φάση θα καταστεί δυνατόν να ενταχθούν και οι επιλαχούσες παραδεκτές πράξεις.

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η έκδοση Απόφασης Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να ξεκινήσει  η χρηματοδότηση των έργων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η εταιρεία θα ήθελε  να ευχαριστήσει δημόσια όσους βοήθησαν και συνέβαλλαν στην  προσπάθεια για  την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος  (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στελέχη της εταιρείας, υποψήφιους επενδυτές κλπ), θεωρώντας πως το   Πρόγραμμα CLLD/ LEADER, θα αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα στήριξης  και ανάπτυξης της τοπικής  οικονομίας.

Συνημμένα:

Οριστικός πίνακας κατάταξης